na pojazdach nasz produkt

Umowa o ofertę publiczną

Poniższy tekst stanowi Umowę pomiędzy sklepem internetowym, którego strona internetowa znajduje się w sieci Internet pod adresem www.consys.com.ua, zwanym dalej „Sklepem internetowym”, a użytkownikiem usług sklepu internetowego, zwanym dalej „Kupującym” i określa warunki zakup towarów za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego.

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejsza Umowa jest umową oferty publicznej (zgodnie z art. 633, 641 i rozdziałem 63 Kodeksu Cywilnego Ukrainy), jej warunki są takie same dla wszystkich kupujących, niezależnie od ich statusu (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna – przedsiębiorca).
 • 1.2. W przypadku akceptacji warunków niniejszej Umowy, czyli oferty publicznej sklepu internetowego, użytkownik staje się Kupującym.

 

2. Pojęcia i definicje

 • 2.1. „Sprzedawca” – firma zajmująca się sprzedażą towarów prezentowanych w sklepie internetowym.
 • 2.2. „Sklep internetowy” reprezentowany przez PKP „Management Systems – Consis”, założony zgodnie z Prawodawstwem Ukrainy, kod EDRPOU 31765778, prowadzi stronę internetową znajdującą się w Internecie pod adresem www.consys.com.ua
 • 2.3. „Produkt” – lista produktów publikowana jest na stronie sklepu internetowego.
 • 2.4. „Kupujący” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, uzyskuje informacje ze sklepu internetowego, składa zamówienie i kupuje towary prezentowane na stronie sklepu internetowego w celach niezwiązanych z realizacją działalności gospodarczej lub osoba prawna / indywidualny przedsiębiorca.
 • 2.5. „Zamówienie” – zostało wypełnione i złożone skierowane do sklepu internetowego zgłoszenie Kupującego do zakupu i dostawy Towaru w jego imieniu i na jego rzecz.
 • 2.6. „Witryna” – zbiór stron, do których dostęp odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej oraz modułów programowych, połączonych jednym systemem sterowania, znajdującym się w Internecie pod adresem www.consys.com.ua i zawierającym wszelkie oznaki publicznej oferty sprzedaży towarów.

 

3. Przedmiot Umowy

 • 3.1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Towaru Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić za Towar i przyjąć go zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
 • 3.2. Niniejsza Umowa reguluje zakup i sprzedaż towarów w Sklepie Internetowym, w tym:
  • dobrowolny wybór przez Kupującego towarów w Sklepie internetowym;
  • samodzielna rejestracja przez Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym;
  • opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym;
  • realizacja i dostawa zamówienia do Kupującego w nieruchomości na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

 

4. Kolejność rejestracji zamówienia

 • 4.1. Kupujący składa zamówienie w sklepie internetowym poprzez „formularz do koszyka” lub składając zamówienie e-mailem lub telefonicznie podanym w dziale kontakt sklepu internetowego.
 • 4.2. Termin realizacji zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego od momentu rejestracji zgłoszenia. Jeżeli zamówienie składane jest na weekend lub święto, termin formacji rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy po weekendzie.

 

5. Kolejność zapłaty za zamówienie

 • 5.1. Kupujący płaci za Zamówienie korzystając z usług świadczonych przez sklep. Przeczytaj więcej o metodach płatności tutaj
 • 5.2. Sposób płatności jest wybierany przez kupującego przy wyborze towaru i może być ustalony z przedstawicielem sklepu internetowego.

 

6. Termin, koszt i warunki dostawy zamówienia

 • 6.1 . Na całkowity czas dostawy towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Czas realizacji zamówienia – od jednego do dwóch dni roboczych. Sposoby dostawy są szczegółowo opisane w sekcji strony „Informacje o dostawie”. Czas dostawy od adresu rozliczenia oraz wybranego sposobu dostawy. Więcej o dostawie tutaj
 •  6.2 . Przy zamawianiu partii hurtowych terminy i sposoby dostawy są każdorazowo uzgadniane oddzielnie.
 • 6.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas realizacji zamówienia, gdyż są one uzależnione od działań osób trzecich (przewoźników).

 

7. Prawa i obowiązki stron

 • 7.1. Sprzedawca musi:
  • przestrzegać warunków niniejszej Umowy;
  • realizacji zamówienia Kupującego w przypadku zapłaty od Kupującego;
  • przekazać Kupującemu towar zgodnie z wybraną próbką w sklepie internetowym, zamówieniem oraz warunkami niniejszej umowy.
  • sprawdzić cechy jakościowe i ilościowe towaru podczas jego pakowania w magazynie Sprzedawcy.
 • 7.2. Sprzedawca ma prawo:
  • jednostronnie zaprzestać świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków tej umowy.
 • 7.3. Kupujący musi:
  • terminowo płacić i otrzymywać zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
 • 7.4. Kupujący ma prawo do:
  • złożyć zamówienie w sklepie internetowym;
  • wymagać od Sprzedawcy przestrzegania warunków niniejszej Umowy.
  • dokonać zwrotu towaru na warunkach określonych tutaj

 

8. Odpowiedzialność stron

 • 8.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej umowy w sposób określony w niniejszej umowie i obowiązującym ustawodawstwie Ukrainy.
 • 8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • za rozbieżność w skali kolorystycznej towaru, która może różnić się od zdjęcia na odpowiedniej stronie sklepu;
  • za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego podczas składania zamówienia;
  • za opóźnienia i przerwy w świadczeniu Usług (realizacja zamówień i dostawa towarów), które powstały z przyczyn od niej niezależnych;
  • za niezgodne z prawem działania Kupującego za pośrednictwem tego dostępu do Internetu;
  • przekazywania przez Kupującego jego identyfikatorów sieciowych – IP, adresów MAC, loginu i hasła osobom trzecim;
 • 8.3. Kupujący, korzystając z udostępnionego mu dostępu do Internetu, ponosi samodzielnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem (osobiście, nawet jeśli inna osoba była pod jego loginem) wobec osób lub ich mienia, osób prawnych, stanu lub moralności.
 • 8.4. W przypadku działania siły wyższej strony są zwolnione z warunków niniejszej umowy. Siła wyższa dla celów niniejszej Umowy oznacza zdarzenia o nadzwyczajnym, nieprzewidzianym charakterze, które wykluczają lub obiektywnie utrudniają wykonanie niniejszej Umowy, których wystąpienie Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec za pomocą rozsądnych środków.
 • 8.5. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie różnice rozstrzygać wyłącznie w drodze negocjacji.

 

9. Inne warunki

 • 9.1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej umowy pod warunkiem jej uprzedniej publikacji na stronie www.consys.com.ua
 • 9.2. Sklep internetowy ma na celu zorganizowanie zdalnej sprzedaży towarów przez Internet.
 • 9.3. Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność informacji podanych w zamówieniu. W takim przypadku Kupujący po akceptacji (złożeniu zamówienia i późniejszej płatności za towar) wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy „o ochronie danych osobowych”.
 • 9.4. Płatność przez Kupującego za zamówienie złożone w Sklepie Internetowym oznacza pełną zgodę Kupującego na warunki umowy sprzedaży (oferta publiczna) i jest faktyczną datą zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • 9.5. Korzystanie z zasobów sklepu internetowego w celu podglądu towaru, a także złożenia zamówienia dla Kupującego jest bezpłatne.
 • 9.6. Informacje podane przez Kupującego są poufne. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wysyłania wiadomości do Kupującego, dostawy towarów, rozliczeń itp.

 

10. Okres obowiązywania umowy

 • 10.1 . Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą dokonania przez Kupującego 100% przedpłaty (akceptacji) zamówienia i obowiązuje do momentu całkowitego wywiązania się przez strony ze zobowiązań, za wyjątkiem przypadków jej wcześniejszego rozwiązania.
 • 10.2 . Do czasu wygaśnięcia niniejszej Umowy może zostać rozwiązana za obopólną zgodą stron do czasu faktycznej dostawy towaru, poprzez zwrot środków (z wyłączeniem płatności za usługi dostawy) na rachunek karty Kupującego wskazany w pisemnym wniosku.
 • 10.3 . Strony mają prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku niewywiązania się przez jedną ze stron z warunków niniejszej Umowy oraz w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

 

Dane sprzedawcy:

Ltd – PCE “Systems of Control – CONSYS”
TIN 317657717160
Code USREOU 31765778
IBAN UA43 3223 1300 0002 6000 0000 1419 0
MFIs 322313

„Systems of Control – ConSys”
ul. Chernovil 44/70
33000 Rovno
Ukrainie

dział sprzedaży:
tel / fax: +38 (0362) 623244

Harmonogram:
Pon-pt: od 10:00 do 18:00
Dni wolne: sobota, niedziela

e-mail :

Sprawdzaj cenę, prosimy o kontakt:

aktualny katalog produktów i zastosowanie linek w technice drogowej

katalog produktów stosowanie